disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Aarnink Makelaardij & Taxaties is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Evenmin kan Aarnink Makelaardij & Taxaties verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. Aarnink Makelaardij & Taxaties vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Aarnink Makelaardij & Taxaties en/of haar licentiegevers. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aarnink Makelaardij & Taxaties.

INHOUD

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden, onder vermelding van de bron en met schriftelijke toestemming van Aarnink Makelaardij & Taxaties. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te gebruiken ten nadele van derden. Indien hier wel sprake van is, kan Aarnink Makelaardij & Taxaties niet aansprakelijk worden gesteld. Aarnink Makelaardij & Taxaties behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Aarnink Makelaardij & Taxaties dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

PRIVACY

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Lees onze privacy verklaring.

COOKIES

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maakt deze website gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Daarnaast maken we gebruik van Analytics programma's die ervoor zorgen dat we onze website steeds kunnen verbeteren en deze voor de bezoekers kunnen optimaliseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig.

WIJZIGINGEN DISCLAIMER

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

ICONEN

Iconen verkregen via Flaticon en Font-Awesome.